Metro Holding Ücretlendirme Politikası

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET BELİRLEME POLİTİKASI


1- AMAÇ VE KAPSAM
Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca,Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili ücretlendirme esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ücretlendirme politikası; Yönetim Kurulu Üyeleri ile görev yapan üst düzey yöneticileri kapsar.

2- ÜCRETLENDİRME ESASLARI
Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; Şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır. Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine söz konusu esaslar dahilinde belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak prim ve ek menfaatler sağlanabilir. Şirketimizce bağımsız yönetim kurulu üyelerine, şirketin performansına dayalı olmayan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret verilmesi ilkesi
benimsenmiştir.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Şirket ücretlendirme uygulamalarının bu politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp, yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk yönetim kuruluna aittir Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim kurulu adına izler, denetler, gerektiğinde değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi şirketin performansı ile doğru orantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirleyip Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Kurumsal Yönetim Komitesi ücret politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Her yıl düzenlenen olağan genel kurul toplantısında ücret politikasına ilişkin bilgi şirket ortaklarının bilgisine sunulur,
şirket internet sitesinde yayınlanır.

4. YÜRÜRLÜK
Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.