Denetim Komitesi Çalışma Esasları

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

1- AMAÇ VE KAPSAM :
Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde; Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

2- KOMİTENİN YAPISI :
Komite en az iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir. Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.

3- GÖREV VE SORUMLULUKLAR :
Komite, en az üç ayda bir Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde, komite başkanının daveti üzerine , şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımları ve görüşlerine yer verilmesi mümkündür.
Komite toplantıları komite üye tam sayısının çoğunluğuyla genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir.
Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Gerekli gördüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu’na aittir.

4- RAPORLAMA :
Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.
Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar .

5- YÜRÜRLÜK :
Denetimden Sorumlu Komite’nin Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girer.