Metro Holding Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

1.AMAÇ ve KAPSAM
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;
Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

2.KOMİTENİN YAPISI
Kurumsal Yönetim Kurulu, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

3.GÖREV ve SORUMLULUKLARI
Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,
Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,

4.YÜRÜRLÜK:
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girer.